جانب احتیاط آن است که نزدیکانت را مجبور به قضاوت نکنی، وقتی که تو را بهتر از خودت میشناسند.