مشکل آتئیست جماعت اینه که فکر میکنه عقلانیت، ارث پدریشه.