شما کتاب رو از روی جلدش قضاوت کردی رفته. بیخیال برو کافه بشین قهوه‌ت رو بخور.