جواد گفت یادم اومد. ما مجردا اقلیت حساب میشیم، حقمون رو میخورن.