به ترکیبی از مایع ظرف‌شویی رسیدم که مثل مانیکا، نمیخوام با هرکسی به اشتراک بذارم.