مزمزه کردم و نگفتم. نه به خاطر این که درست نبود، به خاطر این که میخواستم درست بمونه.