اصولن، تاریخن، فلسفه‌خونده‌ها بهتره وارد مصداق‌ها نشن.