فی‌الحال، قابلیت بحث‌های مهم، با آدم‌های غیر مهم دارم. خب ولی ترجیحم برعکسه.