مرحوم از الگوهای دیگری همچون، یک هفته، یک کار. یک ماه، یک روز. و یک سال، یک تلاش، رنج میبرد. https://t.co/imAE6VqmGi