داشتم توی دلم تمرین میکردم که ازت بد بگم، قاشق رو محکم زدم به دندونم.