من تلویزیون ندارم، مسابقه‌های والیبال رو ندیدم، اما بر اساس شواهد و قرائن ریش من از اونها بلندتره. ریش تنبلی البته.