میگه هر روز دارم لاغرتر میشم. میگم حق لاغری ما رو داری میخوری.