من دختر دختر عمه دارم، بهش میگم خاله سوسکه. اون سری رفته بود توی کشوی کمد خوابیده بود. خواب ها.