… یا نمیخواندند، یا اگر میخواندند چیزی دستگیرشان نمیشد.» — هدایت