داشتم خودم رو دلداری میدادم، گفتم عکس آواتارش رو نگاه کن، عمرش رو صرف این کار کرده. بعد رفتم پروفایلش توی سایت، دیدم یک سال کوچکتر از من بود