گفتم؟ دویل قبل از این که بره فیلمبردار بشه، چند سال روی کشتی ملوان بود.