رابطه معکوس و غریبی هست بین توضیح واضحات و توضیح احساسات.