ولی من از این گوفی بودن و تشبیهات بچه‌گانه‌‌ همیشگیش خوشم میاد. چرا؟ به خاطر این که وقت درست، حرف درست رو در کمال جدیت و صراحت میزنه.