وابستگی این تیپ شخصیتی به فالورقلابی، خیلی بیشتر از دیگرانه.