مثل داشتن خیل دوستان نامرئی که ساکتند و غیر مهم، ولی فکر میکنیم که همیشه هستند.