فاجعه‌ای اتفاق نیافتاده، فقط دلت اون قدری که باید نخواسته. و خب تراژدی یعنی همین.