فکر میکنی من از خودم دفاع میکنم؟ چقدر من رو نمیشناسی.