به نظرم شبیه‌ترین چیز به تب کمپین‌سازی فعلی، دیوارنوشته‌های بعد از انقلابه.