اشتباه نشه، من با کمپین خودکشی ممنوع، بیشتر از هر کمپیل مهمل دیگه‌ای همدلی میکنم.