گرامر در حد تیم ملی. فارسی، انگلیسی، عربی هم نداره!