«به این علت که ایدئولوژی اصلی آمریکا کاپیتالیسم نیست، یا اکسپشنالیسم، بلکه چیزیست حتی عمیق‌تر از آنها؛ انسان‌ها بدند. …»