«… مردم به‌قدری بدند که باید دائماً تحت کنترل و تهدید به تنبیه باشند و اگر لحظه‌ای آزاد بمانند دیوانه‌وار همه چیز را نابود خواهند کرد.»