آدم فکر میکنه سر و کله زدن با ادبیات، آدم رو سلیم‌النفس میکنه. ولی خب آدم اکثر اوقات اشتباه میکنه.