شاید هم سروکله زدن با زبانه، و نه ادبیات. احتمالن نمیدونم دارم راجع به چی حرف میزنم.