یاد اون پیاده‌روی طولانی با فلانی افتادم که به جان‌کندنی براش توضیح دادم که چرا دیگه اهمیت سابق رو برای زبان قائل نیستم.