توی اون چند ساعت، آیرونی رو با تمام وجودم احساس کردم.