مرحوم نصفه خربزه باقی مانده را خورده، و آماده میباشد.