راه اگر نزدیک‌تر داری، بگو! https://t.co/v2R5XOfcg9