اگر میخواهید بدانید ذهن روان‌پریش چگونه فکر میکند … https://t.co/iFgvVghCjO