کلن جنیفر لاورنس در فضای ذهنی فعلی امریکایی، انوویینگه.هم بخاطر سن کمش،هم توانایی بازی خوبش، هم سسی بودن و کله‌شقیش. https://t.co/3TcU5cR8IB