نگاه کردم دیدم اکثر اوقات، رویکرد عدم صراحت داشتم با دیگران. بعضی حقشون بوده، بعضی بهتر بود نباشه، بعضی اصلن.