عدم صراحت، نه عدم صداقت. به وقتش دروغ نگفتم، همین هم شاهدش.