حالت‌های صورتش، ژست گرفتن‌هاش خیلی شبیه توئه. مثل تو هم بسیار خودشیفته‌ست، یعنی بود.