… بوکسور پهلوان رجزخوان سوپرشارژ هشت‌سیلندر ٤×٤ بتواند دست به ترکیبش بزند حتی اگر هوک چپش ٩٠ کیلو باشد.»