البته ظاهرن بین خوانندگان عمومن جنس مخالف اون طرف، زیاد هستند.