مرحوم به خاطر بچه‌گی و مثبتی همزمانش، شناخت کافی نداره. :)