مثلن این که از وقتی شروع میکنم به نوشتن یک جمله، تا وقتی که به انتهاش میرسم؛ فعلش تغییر میکنه.