هرچی ۵۰۰ روز سامر خراب کرد، این جسی نیوگرل جبران کرد. https://t.co/77fhFNE16U