من توییت جالب‌انگیزناک باشه فیو میکنم، منشن پنشن نمیدونم. بلاک کنید، دست خودم نیست. https://t.co/npk3PBqPxo