ادای آدم تنها، با خود آدم تنها، دوتا چیز متفاوتند.