نمونه دیگری از این که عدم صراحت باعث سوء تفاهم میشه. عبرت نمیگیری پسرم.