نمونه دیگری از این که عدم صراحت باعث سوء تفاهم میشه. عبرت نمیگیری پسرم.

2015-2016 Mokum.place