ولی آدم برمیگرده به گذشته نگاه میکنه، میبینه مشکل از خودش بوده، همیشه مشکل از خودش بوده.