استفهام حقیقی نبود، میدونم؛ ولی وقت پیش میاد که اون دو نفر شناخت کافی از خودشون و اون چیزی که میخوان رو داشته باشند.