تحمل اجتماعی همون طور که به مکان متفاوته، به افراد هم متفاوته. خیلی وقت‌ها فکر میکنی تو داری طرف مقابل رو تحمل میکنی، که در واقع برعکس بوده.