دیدم که باعث شدم بسته‌تر بشن، وقتی که خودم تلاش میکردم بازتر باشم.